User Image 2

בחירת טופס הרשמה

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי טיפול והרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
לא פעיל - רישום לתואר שני בשנת תשע"ח (גיבוי) 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
אגודת הידידים 50.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
לימודי תואר שלישי 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
Master in Management Analytics 50.00  אנגלית    מעבר לטופס הרשמה
לא פעיל -תואר ראשון בשנת תשע"ט (גיבוי) 10.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
לימודי תואר שלישי 10.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
Inbound Exchange BA 50.00  אנגלית    מעבר לטופס הרשמה
Inbound Exchange MA 50.00  אנגלית    מעבר לטופס הרשמה